Pro Publico Bono

Aktualności

Przygotowujemy aplikację projektową do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2O15r. W streszczeniu – projekt nasz planuje realizację szeregu zadań, których realizacja przyczyni się do uzmysłowienia lokalnym samorządom i obywatelom wagi i potrzeby wdrożenia pomijanych kwestii związanych z partycypacją obywateli w sprawach publicznych. Projekt wzbudzić ma zainteresowanie potrzebą - zarówno samym wytworzeniem dokumentów dot. strategii rozwoju społeczno gospodarczego w gminach powiatu, z silnym umocowaniem znanych teoretycznie form obywatelskiego uczestnictwa - jak i formami/metodami ożywiającymi i pobudzającymi procesy im towarzyszące, w postaci czynnego zaangażowania/dialogu obydwu stron.

Planowane debaty/seminaria/wysłuchania/sondaże deliberatywne itp.,  z udziałem lokalnej władzy, organizacji pozarządowych, i niezorganizowanych Obywateli, będą doskonałym narzędziem osiągania postawionych celów w składanej ofercie. Są nimi przede wszystkim:

-  doskonalenie procesu decyzyjnego i jakości świadczonych usług publicznych przez lokalną administrację publiczną tak, by zapewnić wokół nich  możliwy konsensus  oraz wsparcie i przychylność obywateli;

- aktywizacja lokalnej społeczności do umiejętnych (profesjonalnych) działań na rzecz dobra wspólnego, poprzez nabycie przez nią wiedzy z tytułu udziału w organizowanych debatach, spotkaniach, seminariach, wysłuchaniach z tematyką  istniejących, skutecznych uregulowań prawnych w krajowej praktyce dot. wpływu/form oddziaływania lokalnej społeczności na politykę i plany lokalnych organów administracji publicznej;

- skuteczna inspiracja lokalnych wybranych rad samorządów, do konstrukcji stosownych uchwał określających wprowadzenie stałych mechanizmów konsultacji społecznych władzy (instytucji samorządowych) w 8-miu gminach z udziałem grup zainteresowanych obywateli, w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności (z ułożeniem katalogu szczegółowego jakich obszarów musi, a w jakich może to dotyczyć), w tym powołania ciał doradczych, powiatowej i gminnych rad działalności pożytku publicznego, harmonogramów spotkań i tematycznych debat.

=================================================================

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Trening umiejętności osobistych i społecznych”, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), ogłoszonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie, prowadziliśmy 80 godzinne zajęcia dla sześciu dziesięcioosobowych grup beneficjentów w 5 gminach powiatu.

Celem zajęć było podniesienie umiejętności osobistych i społecznych, oraz motywacji do aktywnego poszukiwania, a następnie utrzymania pracy.

Najbardziej podkreślanym przez uczestników rezultatem okazało się rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych w różnorodnych sytuacjach społecznych, takich jak: rozmowa z potencjalnym pracodawcą, rozwiązywanie konfliktów w pracy, załatwianie spraw w urzędzie/u lekarza. Rola praktycznych umiejętności w tym zakresie powracała przy kolejnych tematach zajęć, od efektywnej komunikacji i treningu asertywności po autoprezentację i zasady savoir vivre. Ten obszar kompetencji, podobnie jak sztuka autoprezentacji, został również oceniony w podsumowaniu jako najbardziej przydatny zarówno zawodowo, jak osobiście.

Drugim obszarem o największym znaczeniu (i tym samym efektywności szkoleniowej) stało się radzenie sobie ze stresem pod względem emocjonalnym i poznawczym. Ćwiczenie wewnętrznego pozytywnego monologu, które rozpoczęło się już na zajęciach asertywności, pomogło uczestnikom efektywnie pracować w innych obszarach, takich jak analiza własnych zasobów, wzmacnianie poczucia własnej wartości, wyznaczanie celów i kształtowanie wewnętrznej motywacji do ich realizowania. Ważnym efektem, wyrażonym przez obie grupy w refleksjach końcowych, stało się „pielęgnowanie” sposobu myślenia o sobie i otaczającej ich rzeczywistości. Do tego grupy ceniły sobie bardzo nabycie umiejętności stosowania technik relaksacyjnych.

Wartością dodaną treningu, podkreślaną przez obie grupy, stała się również integracja uczestników i uczenie się od siebie nawzajem dzięki wymianie doświadczeń, opinii oraz wspólnemu przepracowywaniu ważnych osobistych tematów. W ocenie końcowej stało się to wręcz kluczową korzyścią osobistą, płynącą z uczestnictwa w zajęciach.

Ważnym dodatkowym rezultatem w kontekście programu treningu i nabytych kompetencji jest analiza programu PAI, dokonana przez uczestników na końcowych zajęciach. Poza kwestiami finansowymi, które były przez nich podnoszone (stypendia szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdów) uczestnicy ocenili trening umiejętności osobistych i społecznych jako wartościowy pod warunkiem dalszej perspektywy podnoszenia kwalifikacji zawodowych i innych form wsparcia wprost prowadzących do reaktywacji zawodowej. Na uwagę zasługuje fakt, że uczestnicy nie mieli zastrzeżeń co do długości i częstotliwości zajęć oraz ich tematyki, natomiast wśród naczelnych postulatów usprawniających program PAI na przyszłość stały się postulaty dotyczące komunikacji i przekazu informacji:

- inny sposób motywowania do uczestnictwa w programie - motywacja negatywna (uniknięcie konsekwencji odmowy udziału)

- jawność, bezpośredniość i czytelny sposób przekazywania informacji na temat treningu, jego tematyki, programu, osoby prowadzącej, długości, częstotliwości i kwestii organizacyjno-finansowych już na etapie rekrutacji,

- spójność przekazywanych informacji na temat treningu ze strony wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację programu.