Pro Publico Bono

Aktualności

Szczytno, dnia 27.10.2014 r. 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

 Dotyczy usługi szkoleniowej –przeprowadzenie kursu „ Pracownik ochrony fizycznej – bez wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej” w ramach projektu „CENTRUM AKTYWNOŚCI – SZANSĄ DLA CIEBIE” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 (Postępowanie nr ZP.07.02.01/3/2014).

Działając zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zamawiający – Stowarzyszenie-Klub Pro Publico Bono zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi szkoleniowe tj.

przeprowadzenie kursu „ Pracownik ochrony fizycznej – bez wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej”  w ramach projektu „CENTRUM AKTYWNOŚCI – SZANSĄ DLA CIEBIE” została wybrana oferta, złożona przez  Europejski Instytut Kształcenia Zawodowego „GROM” Ul. Kilińskiego 46  Nowy Sącz

Uzasadnienie wyboru:

W/w wymieniony Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlegała odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania formalne zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert (cena  - koszt jednostkowy brutto za przeszkolenie jednej osoby) uzyskała najwyższą liczbę punktów 100% podczas dokonanej oceny.

Poniższe zestawienia przedstawiają wyniki oceny:

Nr oferty

Nazwa (firmy) i adres wykonawcy

Data wpłynięcia oferty

Liczba punktów

 

1

Europejski Instytut Kształcenia Zawodowego „GROM”

Ul. Kilińskiego 46; 33-300 Nowy Sącz

23.10.2014

100,00

       2

Placówka Kształcenia Zawodowego

 „AL-BIT

Ul. Żeromskiego 9A; 12-100 Szczytno

24.10.2014

 78,40

        3

Grupa OSB s.c

Ul. Warszawska 105/4H; 10-701 Olsztyn

24.10.2014

 87,59

 

4

W-MZDZ w Olsztynie;

Centrum Edukacji w Szczytnie;

Ul. Chrobrego 4; 12-100 Szczytno

24.10.2014

 89,02

 

 Zamawiający z wybranym Wykonawcą zawrze umowę w sprawie zamówienia w dniu 31.10.2014r. o godzinie 10.00 w biurze Stowarzyszenia – 12-100 Szczytno, ul. Lipperta 10. 

                                                                                                                             Zarząd Stowarzyszenia

===========================================================================

Przystąpiliśmy do konkursu Ministerstwa Sprawiedliwości, z zadaniem utworzenia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.  Realizacja zadania polegać będą na nieodpłatnym świadczeniu poradnictwa prawnego i psychologicznego, skierowanego do wszystkich potrzebujących tej pomocy/wsparcia w 2015 roku – osób z terenu Województwa Warmińsko Mazurskiego, z zachowaniem zasad poufności, bezstronności oraz aktualności i rzetelności informacji. Wszystkie działania zatrudnionego prawnika i psychologa, świadczone będą w bezpośrednich kontaktach fizycznych z osobą pokrzywdzoną, jak i na odległość przez telefon, internet (e-mail), by zagwarantować jak największy zasięg terytorialny i dostępność usług. Wsparcie będzie dostępne od momentu popełnienia przestępstwa, niezależnie od tego, czy dane przestępstwo zostało zgłoszone. Usługi te będą miały szczególnie istotny wpływ na decyzję ofiary o ostatecznym zgłoszeniu przestępstwa. Wyniki konkursu poznamy w pierwszej połowie grudnia.

==================================================================================

Fundacja Batorego podała informację o wnioskach wstępnych, które wpłynęły do rozpatrzenia w III edycji konkursu projektów tematycznych:

  • Partycypacja obywatelska – angażowanie obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne, procesy kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym;
  • Kontrola obywatelska – sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego, oraz zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania reguł dobrego rządzenia;
  • Zwalczanie dyskryminacji – promocja i ochrona praw człowieka, zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, płeć lub orientację seksualną;
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu – zwiększanie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego oraz włączanie tych grup w procesy decyzyjne;
  • Dzieci i młodzież – edukacja dzieci i młodzieży w zakresie praw człowieka, kształtowanie postaw obywatelskich, uwrażliwianie na problemy nietolerancji i dyskryminacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży.

Jak wcześniej przewidywaliśmy, wpłynęła olbrzymia ilość wniosków z całego kraju – 2384. W poprzednich edycjach było to – w pierwszej 1935, w drugiej 2087. Z naszego powiatu złożyły 4 organizacje. Ciekawe ile z nich przejdzie etap wstępny, i zostanie zaproszone do etapu głównego. Które ostatecznie zwyciężą. Z naszej praktyki startu w konkursach, o decyzji na TAK, decyduje tyle jakość projektu, co „fart” w jakie eksperckie ręce on trafi. Choćby nasz wcześniejszy projekt w II edycji, gdzie jeden z ekspertów przyznał punktację 2 x mniejszą od drugiego eksperta, co zaważyło na negatywnej ocenie summa summarum. Jak będzie tym razem, zobaczymy w grudniu.