Pro Publico Bono

Aktualności

Złożyliśmy dwa projekty adresowane do Fundacji Edukacja dla Demokracji (FED) w ramach programu RITA – przemiany w regionie, przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW).

Celem tego programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Programowane działania pierwszego projektu skierowane są do członków i przedstawicieli społecznej organizacji „Centrum metroplity Аndreja Sheptyckiego duchowej odnowy człowieka” we Lwowie (Ukraina), drugiego projektu do uczniów szkoły nr 40 w Kaliningradzie (Rosja). Ich wiedza o Polsce i Polakach, oparta jest o powierzchowne, częstokroć subiektywne z reguły przekazy mediów i polityków, oraz sporadyczne kontakty osobiste. Będą miały formę spotkań z ekspertami/szkoleniowcami strony polskiej, z prezentacją i reasumpcją korzyści (w tym również problemów) związanych z przemianami ustrojowo gospodarczymi w Polsce po 1989 roku. Przemian na polach szeroko rozumianej demokracji i wolności, m.in. w postaci rozwoju niezależnych mediów, zmian w sferach samorządności, rozwoju trzeciego sektora, edukacji i wychowania, przedsiębiorczości, wartości niezbędnego pokojowego dialogu i porozumienia między naszymi narodami, aby nigdy już więcej nie powtórzyły się zdarzenia z ubiegłego wieku.  Eksperci strony polskiej prezentować będą, oparte o niepodważalne fakty, zmiany i oceny tego co zdarzyło się w naszej 25-letniej transformacji. Uczestnicy odwiedzą lokalne instytucje oświatowo kulturalne, instytucje samorządowe, muzea z ekspozycjami dziedzictwa kulturowego w regionie, lokalne organizacje pozarządowe prowadzące działalność powierzoną przez samorząd, prywatne przedsiębiorstwa które odniosły sukces, spotkają się z kadrą Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, realizującą programy związane z przestępczością.  Będą mogli zadawać pytania ze wszystkich interesujących ich dziedzin.

====================================================

Złożyliśmy wniosek adresowany do Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie, o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko Rosyjska wymiany młodzieży 2015”.

Większość programowanych 10-cio dniowych działań podczas obustronnych wizyt studyjnych, skierowanych do dwóch piętnastoosobowych grup młodzieży z Polski i Rosji - Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie, i  uczniów Szkoły nr 40 w Kaliningradzie, będą miały formę spotkań dyskusyjnych z wymianą poglądów i ocen, co/dlaczego sądzę „o”, skąd czerpię tę wiedzę, czy uważam że wiedza ta jest pełna i obiektywna, czy dopuszczam zmianę swojej postawy (poglądów), i od czego to zależy. Towarzyszącymi działaniami będą perygrynacje wokół miejsc pamięci narodowej, ośrodków kultury i sztuki – tutaj bowiem obydwie strony wzmocnią swoje poczucie obiektywnej wartości wspólnej, która łączy.

Uzasadniliśmy potrzebę realizacji projektu problemami/różnicami wzajemnego między narodami Rosji i Polski postrzegania i oceny tego co nas dzieli. Uważamy, że to zjawiska możliwe do pozytywnego rozwiązania (zmiany) przede wszystkim przez pokolenie młodzieży. W pokoleniu doświadczonym zdarzeniami ubiegłego wieku, zdaje się być to niemożliwe (in gremio). Zakładamy, iż poprzez realizację opisanych dalej zadań, w atmosferze wzajemnego zrozumienia i życzliwości, zbudowane zostaną zręby dialogu międzykulturowego i więzi, na bazie wspólnych zainteresowań w poszanowaniu odrębności narodowej i kulturowej. Uczestnicy zdobędą (więcej niż w szkołach) wiedzę o stosunkach polsko-rosyjskich, o historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów. Wszystko to razem będzie przyczynkiem do wzajemnego przezwyciężenie barier, stereotypów i uprzedzeń, nabytych od rodziców i dziadków, z medialnych (subiektywnych często) przekazów.

Oczekujemy na rozstrzygnięcie złożonej aplikacji projektowej:

Oferty wspólnej w partnerstwie ze "Stowarzyszeniem Bliżej siebie” w Szczytnie - do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2O15r. z działaniami realizującymi szereg zadań, które przyczynią się do uzmysłowienia lokalnym samorządom i obywatelom wagi i potrzeby wdrożenia pomijanych kwestii związanych z partycypacją obywateli w sprawach publicznych. Projekt wzbudzić ma zainteresowanie potrzebą - zarówno samym wytworzeniem dokumentów dot. strategii rozwoju społeczno gospodarczego w gminach powiatu, z silnym umocowaniem znanych teoretycznie form obywatelskiego uczestnictwa - jak i formami/metodami ożywiającymi i pobudzającymi procesy im towarzyszące, w postaci czynnego zaangażowania/dialogu obydwu stron.

Jako Partner nieformalny – projektu dla „Stowarzyszenia pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych” – w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2O15r , w którym planujemy realizację szeregu zadań, przyczyniających się do przygotowania osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodziców (opiekunów), do podejmowania różnorodnych działań na własną i lokalnego środowiska rzecz, które wzmocnią ich podmiotowość społeczną. Planowane działania dają beneficjentom możliwość pozyskania wiedzy z dziedzin dotychczas mało im znanych i dostępnych, nawiązania więzi społecznych, i wyrównania szans na uzyskanie społecznie cenionych zasobów (pozycji, prestiżu, współpracy, zaufania do siebie i działań na rzecz innych, większego dostępu do dóbr kultury i czynnej rekreacji). Planowane działania będą doskonałym narzędziem osiągania postawionych celów w składanej ofercie. Wyposażą beneficjentów w umiejętności konieczne w przestrzeganiu i poszanowaniu ich praw i autonomii, wpisując się w unijne dyrektywy określane jako European Platform of Self-Advocates – EPSA.