Pro Publico Bono

Aktualności

Przystąpiliśmy do konkursu Ministerstwa Sprawiedliwości, z zadaniem utworzenia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.  Realizacja zadania polegać będą na nieodpłatnym świadczeniu poradnictwa prawnego i psychologicznego, skierowanego do wszystkich potrzebujących tej pomocy/wsparcia w 2015 roku – osób z terenu Województwa Warmińsko Mazurskiego, z zachowaniem zasad poufności, bezstronności oraz aktualności i rzetelności informacji. Wszystkie działania zatrudnionego prawnika i psychologa, świadczone będą w bezpośrednich kontaktach fizycznych z osobą pokrzywdzoną, jak i na odległość przez telefon, internet (e-mail), by zagwarantować jak największy zasięg terytorialny i dostępność usług. Wsparcie będzie dostępne od momentu popełnienia przestępstwa, niezależnie od tego, czy dane przestępstwo zostało zgłoszone. Usługi te będą miały szczególnie istotny wpływ na decyzję ofiary o ostatecznym zgłoszeniu przestępstwa. Wyniki konkursu poznamy w pierwszej połowie grudnia.

==================================================================================

Fundacja Batorego podała informację o wnioskach wstępnych, które wpłynęły do rozpatrzenia w III edycji konkursu projektów tematycznych:

  • Partycypacja obywatelska – angażowanie obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne, procesy kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym;
  • Kontrola obywatelska – sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego, oraz zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania reguł dobrego rządzenia;
  • Zwalczanie dyskryminacji – promocja i ochrona praw człowieka, zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, płeć lub orientację seksualną;
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu – zwiększanie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego oraz włączanie tych grup w procesy decyzyjne;
  • Dzieci i młodzież – edukacja dzieci i młodzieży w zakresie praw człowieka, kształtowanie postaw obywatelskich, uwrażliwianie na problemy nietolerancji i dyskryminacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży.

Jak wcześniej przewidywaliśmy, wpłynęła olbrzymia ilość wniosków z całego kraju – 2384. W poprzednich edycjach było to – w pierwszej 1935, w drugiej 2087. Z naszego powiatu złożyły 4 organizacje. Ciekawe ile z nich przejdzie etap wstępny, i zostanie zaproszone do etapu głównego. Które ostatecznie zwyciężą. Z naszej praktyki startu w konkursach, o decyzji na TAK, decyduje tyle jakość projektu, co „fart” w jakie eksperckie ręce on trafi. Choćby nasz wcześniejszy projekt w II edycji, gdzie jeden z ekspertów przyznał punktację 2 x mniejszą od drugiego eksperta, co zaważyło na negatywnej ocenie summa summarum. Jak będzie tym razem, zobaczymy w grudniu.