Pro Publico Bono

Aktualności

25.08.2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

dotyczące usługi szkoleniowej –przeprowadzenie kursu „Animator/ka czasu osób starszych – instruktor/ka rekreacji ruchowej”, „Stylizacja paznokci z elementami wizażu i fryzjerstwa”,  „Opiekun/ka medyczny/a z elementami masażu”, „Opiekun/ka środowiskowy/a z przygotowaniem w zakresie udzielania pierwszej pomocy” w ramach projektu „CENTRUM AKTYWNOŚCI – SZANSĄ DLA CIEBIE” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 (Postępowanie nr ZP.07.02.01/2/2014).

CZYTAJ - ZAKŁADKA "OGŁOSZENIA

=============================================================================================

Przygotowujemy się do złożenia aplikacji projektowej w programie ERASMUS+ w Akcji 1 – Młodzież, oraz ponownego złożenia zmodyfikowanej wersji projektu wstępnego do Fundacji Batorego w tematyce ZWALCZANIA DYSKRYMINACJI.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w fazę tworzenia tych aplikacji

===========================================================================================

Oczekujemy na wyniki złożonego wniosku/projektu adresowanego do The Velux Foundations w Danii z:

A.  działaniami skierowanymi do grupy dzieci szkół podstawowych (inspiracji w kierunku zdobywania wiedzy),

B. działaniami na rzecz młodzieży ostatnich klas gimnazjum z tematyką profilaktyki aspołecznej,

C.  utworzenia klubów dla młodzieży integrujących społecznie (z zajęciami pro aktywności edukacyjno zawodowej),

D.  działaniami  dot. rodziny (integracji i wzmocnienie więzi emocjonalnych, oraz  rozwój umiejętności społecznych i wychowawczych),

E.  działaniami skierowanymi do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów powiatu (form i metod walki z postawami agresji i językiem nienawiści wśród dzieci i młodzieży).

============================================================================