Pro Publico Bono

Aktualności

Czekamy na rozstrzygnięcia dwóch projektów:

1.  W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury, na działania skierowane do Szkoły w Orzynach. Celem projektu jest wypracowanie optymalnej praktyki do wieloletniej, stałej realizacji zadań związanych z stosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Realizowany on będzie w okresie I.2017 – VI.2018r. poprzez realizację zadań związanych z doposażeniem placówki szkolnej w spektrum narzędzi TIK, przygotowania kadry nauczycielskiej do ich obsługi technicznej na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (w tym tworzenia na ich podstawie własnych programów dydaktycznych). Podstawowe zadania merytoryczne to edukacja na tej podstawie uczniów placówki (130-tu w ogólności, 44 w szczególności) – głównie z zakresu przedmiotów matematyki, przyrody, języka polskiego i obcego, z efektem (rezultatem) podniesienia u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych do dalszego rozwoju osobistego w satysfakcjonującym budowaniu kariery życiowej.

2.  W ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Realizacja IX – X. 2016r. Uczestnicy projektu 36 osób, w tym 16 to młodzież ukraińska (+2 opiekunów/nauczycieli), i w podobnej liczbie 16 to młodzież polska (+2 opiekunów/nauczycieli).

Projekt zakłada wzajemne uczenie się o sobie i otaczającym świecie, w konwencji innej niż w nauce szkolnej. Współbrzmi z potrzebą poprawy/reformowania wzajemnych relacji między młodzieżą Ukrainy i Polski, i zmianie (negatywnego w znaczącej części) wizerunku wzajemnego postrzegania swoich krajów.

Planowane zajęcia polegać będą głównie na:

-  podniesieniu poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności uczestników młodzieżowych dot. wiedzy i rozumienia zglobalizowanego świata, rozumienia uniwersalnych pojęć demokracja, nacjonalizm, patriotyzm, solidarność, tolerancja, współpraca, dialog, konstruktywny spór itp.;

-   promowaniu wśród Nich udziału w życiu demokratycznym Europy, aktywnego obywatelstwa, dialogu międzykulturowego, włączenia społecznego i solidarności;

-    wsparciu potrzeb uczenia się poza formalnego i nieformalnego, w szczególności poprzez zwiększoną współpracę polityczną, skuteczniejsze wykorzystywanie unijnych narzędzi przejrzystości i uznawalności oraz rozpowszechnianie dobrych praktyk – jako principium pojęcia Cogito ergo sum – myślę więc jestem;

-  sprzyjaniu i podnoszeniu jakości pracy organizacji pozarządowych na rzecz młodzieży, w szczególności poprzez ściślejszą współpracę między Partnerskim organizacjami uczestniczącymi w projekcie, i innymi za Ich pośrednictwem działającymi na rzecz młodzieży.

Przygotowujemy projekt w ramach PO WER, do złożenia w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.  Celem głównym projektu jest integrowanie młodych, bezrobotnych i biernych zawodowo osób - przede wszystkim z specjalizacją usług gastronomicznych (kucharz, kelner), hotelarstwa i obsługi turystycznej - ze środowiskiem zawodowym, w ramach programu mobilności ponadnarodowej ukierunkowanej na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem tym będzie również wzajemne uczenie się i wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami krajowymi, i partnerem niemieckim. Efektem uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku działań projektowych, to przede wszystkim: A. wzmocnienie kompetencji miękkich w fazie przygotowawczej do realizacji staży ponadnarodowych, zmiana poziomu motywacji i postawy z pasywnej na aktywną, w skutecznym odnalezieniu się na rynku pracy; B. wzbogacenie/utrwalenie kompetencji zawodowych i miękkich w wyniku odbytego stażu ponad narodowego. Będzie to realizowane w oparciu o zasady wzajemności, co uwzględniać będziemy w zapisach umowy partnerskiej. Zadeklarujemy tam gotowość pełnienia roli instytucji przyjmującej dla grupy uczestników projektu realizowanego przez partnera ponadnarodowego wymienionego w projekcie.