Pro Publico Bono

Aktualności

Składamy wniosek adresowany do Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie, o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko Rosyjska wymiany młodzieży 2015”.

 Wszystkie planowane przedsięwzięcia opisane w działaniach, mają  na celu osiągnięcie minimum efektów, polegających na wzbudzeniu refleksji i potrzeb ustawicznego poszukiwania tego co może i powinno obydwie polsko rosyjskie strony łączyć, by w sposób możliwie trwały zburzyć funkcjonujące bariery i stereotypy we wzajemnym postrzeganiu faktów, historii i dziedzictwa.

Większość programowanych 10-cio dniowych działań podczas obustronnych wizyt studyjnych, skierowanych do dwóch piętnastoosobowych grup młodzieży z Polski i Rosji - Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie, i  uczniów Szkoły nr 40 w Kaliningradzie, będą miały formę spotkań dyskusyjnych z wymianą poglądów i ocen, co/dlaczego sądzę „o”, skąd czerpię tę wiedzę, czy uważam że wiedza ta jest pełna i obiektywna, czy dopuszczam zmianę swojej postawy (poglądów), i od czego to zależy. Towarzyszącymi działaniami będą perygrynacje wokół miejsc pamięci narodowej, ośrodków kultury i sztuki – tutaj bowiem obydwie strony wzmocnią swoje poczucie obiektywnej wartości wspólnej, która łączy.

Spotkania dyskusyjne wzbogacane będą o przygotowane wcześniej przez uczestników tematyczne prezentacje audiowizualne. Uczestnicy otrzymają wielojęzyczne materiały promocyjne miast i regionu, będące w zasobach instytucji samorządowych, przybliżające bogactwo natury, kulturę, zasoby, itp.

Przystępując do formułowania treści projektu, wytyczono cel główny, jakim jest uzyskanie elementu dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich poprzez wymianę młodzieży. Głównym, spodziewanym efektem działań, jest wzbudzenie MOTYWACJI i potrzeb wśród uczestników poszukiwania wartości, które łączą a nie dzielą. Wartości, które dziś nie zawsze są postrzegane i przestrzegane. Których zagubienie w codzienności, prowadzi do dramatycznych skutków, czego byliśmy świadkami w historii rozwoju cywilizacji i narodów. Będzie nim również zaszczepienie przekonania, że gdy MYŚLĘ, to JESTEM – w tym pozytywnym, filozoficznym słów znaczeniu.

Uzasadniliśmy potrzebę realizacji projektu problemami/różnicami wzajemnego między narodami Rosji i Polski postrzegania i oceny tego co nas dzieli. Uważamy, że to zjawiska możliwe do pozytywnego rozwiązania (zmiany) przede wszystkim przez pokolenie młodzieży. W pokoleniu doświadczonym zdarzeniami ubiegłego wieku, zdaje się być to niemożliwe (in gremio). Zakładamy, iż poprzez realizację opisanych dalej zadań, w atmosferze wzajemnego zrozumienia i życzliwości, zbudowane zostaną zręby dialogu międzykulturowego i więzi, na bazie wspólnych zainteresowań w poszanowaniu odrębności narodowej i kulturowej. Uczestnicy zdobędą (więcej niż w szkołach) wiedzę o stosunkach polsko-rosyjskich, o historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów. Wszystko to razem będzie przyczynkiem do wzajemnego przezwyciężenie barier, stereotypów i uprzedzeń, nabytych od rodziców i dziadków, z medialnych (subiektywnych często) przekazów.

Zainicjowane wzajemne kontakty osobowe, pogłębione relacje, mają duże szanse trwałości. Wykorzystywane będą przez bezpośrednich uczestników projektu, jak i Partnerów nieformalnych (Szkoły), po zakończeniu projektu z wykorzystaniem dostępnych technik elektronicznych jak internet, komunikatory (what”s up, viber, yahoo messenger), portale społecznościowe (facebook, twitter, instagram, carpooling), etc. Nastąpi spodziewany efekt domina, gdzie bezpośredni uczestnicy wymiany, przekazywać będą swoim rówieśnikom pozytywne, refleksyjne wrażenia i odczucia.

Oczekujemy na 5 rozstrzygnięć złożonych aplikacji projektowych:

Oferty wspólnej w partnerstwie ze "Stowarzyszeniem Bliżej siebie” w Szczytnie - do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2O15r. z działaniami realizującymi szereg zadań, które przyczynią się do uzmysłowienia lokalnym samorządom i obywatelom wagi i potrzeby wdrożenia pomijanych kwestii związanych z partycypacją obywateli w sprawach publicznych. Projekt wzbudzić ma zainteresowanie potrzebą - zarówno samym wytworzeniem dokumentów dot. strategii rozwoju społeczno gospodarczego w gminach powiatu, z silnym umocowaniem znanych teoretycznie form obywatelskiego uczestnictwa - jak i formami/metodami ożywiającymi i pobudzającymi procesy im towarzyszące, w postaci czynnego zaangażowania/dialogu obydwu stron.

Oferty wspólnej w partnerstwie ze "Stowarzyszeniem na rzecz wspierania aktywności mieszkańców mazurskiej wsi Grom" - do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – w ramach tzw. ASOS z działaniami skierowanymi do pokolenia 60+ (mieszkańców gminy Pasym) programu edukacyjnego wspomagającego aktywne starzenie się. Zakładamy w nim  zajęcia z zakresu różnych dziedzin (m.in. prawa, gospodarki, zdrowia (w tym profilaktyki zdrowotnej, sportu, turystyki, nowych technologii),

Jako Partner nieformalny – opracowaliśmy trzy projekty – jeden dla „Stowarzyszenia pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych” – w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2O15r , w którym planujemy realizację szeregu zadań, przyczyniających się do przygotowania osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodziców (opiekunów), do podejmowania różnorodnych działań na własną i lokalnego środowiska rzecz, które wzmocnią ich podmiotowość społeczną. Planowane działania dają beneficjentom możliwość pozyskania wiedzy z dziedzin dotychczas mało im znanych i dostępnych, nawiązania więzi społecznych, i wyrównania szans na uzyskanie społecznie cenionych zasobów (pozycji, prestiżu, współpracy, zaufania do siebie i działań na rzecz innych, większego dostępu do dóbr kultury i czynnej rekreacji). Planowane działania będą doskonałym narzędziem osiągania postawionych celów w składanej ofercie. Wyposażą beneficjentów w umiejętności konieczne w przestrzeganiu i poszanowaniu ich praw i autonomii, wpisując się w unijne dyrektywy określane jako European Platform of Self-Advocates – EPSA.

Drugi – dla „Towarzystwa przyjaciół Jedwabna” - w ramach ASOS, z działaniami skierowanymi do pokolenia 60+ w gminie Jedwabno, podobnymi do gminy Pasym.

 Trzeci - Dla Stowarzyszenia Wioska Żurawi w Popowej Woli - podobnie jak wyżej.