Pro Publico Bono

Aktualności

 

Oczekujemy na 5 rozstrzygnięć złożonych aplikacji projektowych:

Oferty wspólnej w partnerstwie ze "Stowarzyszeniem Bliżej siebie” w Szczytnie - do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2O15r. z działaniami realizującymi szereg zadań, które przyczynią się do uzmysłowienia lokalnym samorządom i obywatelom wagi i potrzeby wdrożenia pomijanych kwestii związanych z partycypacją obywateli w sprawach publicznych. Projekt wzbudzić ma zainteresowanie potrzebą - zarówno samym wytworzeniem dokumentów dot. strategii rozwoju społeczno gospodarczego w gminach powiatu, z silnym umocowaniem znanych teoretycznie form obywatelskiego uczestnictwa - jak i formami/metodami ożywiającymi i pobudzającymi procesy im towarzyszące, w postaci czynnego zaangażowania/dialogu obydwu stron.

Oferty wspólnej w partnerstwie ze "Stowarzyszeniem na rzecz wspierania aktywności mieszkańców mazurskiej wsi Grom" - do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – w ramach tzw. ASOS z działaniami skierowanymi do pokolenia 60+ (mieszkańców gminy Pasym) programu edukacyjnego wspomagającego aktywne starzenie się. Zakładamy w nim  zajęcia z zakresu różnych dziedzin (m.in. prawa, gospodarki, zdrowia (w tym profilaktyki zdrowotnej, sportu, turystyki, nowych technologii),

Jako Partner nieformalny – opracowaliśmy trzy projekty – jeden dla „Stowarzyszenia pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych” – w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2O15r , w którym planujemy realizację szeregu zadań, przyczyniających się do przygotowania osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodziców (opiekunów), do podejmowania różnorodnych działań na własną i lokalnego środowiska rzecz, które wzmocnią ich podmiotowość społeczną. Planowane działania dają beneficjentom możliwość pozyskania wiedzy z dziedzin dotychczas mało im znanych i dostępnych, nawiązania więzi społecznych, i wyrównania szans na uzyskanie społecznie cenionych zasobów (pozycji, prestiżu, współpracy, zaufania do siebie i działań na rzecz innych, większego dostępu do dóbr kultury i czynnej rekreacji). Planowane działania będą doskonałym narzędziem osiągania postawionych celów w składanej ofercie. Wyposażą beneficjentów w umiejętności konieczne w przestrzeganiu i poszanowaniu ich praw i autonomii, wpisując się w unijne dyrektywy określane jako European Platform of Self-Advocates – EPSA.

Drugi – dla „Towarzystwa przyjaciół Jedwabna” - w ramach ASOS, z działaniami skierowanymi do pokolenia 60+ w gminie Jedwabno, podobnymi do gminy Pasym.

 Trzeci - Dla Stowarzyszenia Wioska Żurawi w Popowej Woli - podobnie jak wyżej.