Pro Publico Bono

Aktualności

Czekamy dalej na rozstrzygnięcia 2 projektów:

1.  W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury, na działania skierowane do Szkoły w Orzynach. Celem projektu jest wypracowanie optymalnej praktyki do wieloletniej, stałej realizacji zadań związanych z stosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Realizowany on będzie w okresie I.2017 – VI.2018r. poprzez realizację zadań związanych z doposażeniem placówki szkolnej w spektrum narzędzi TIK, przygotowania kadry nauczycielskiej do ich obsługi technicznej na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (w tym tworzenia na ich podstawie własnych programów dydaktycznych). Podstawowe zadania merytoryczne to edukacja na tej podstawie uczniów placówki (130-tu w ogólności, 44 w szczególności) – głównie z zakresu przedmiotów matematyki, przyrody, języka polskiego i obcego, z efektem (rezultatem) podniesienia u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych do dalszego rozwoju osobistego w satysfakcjonującym budowaniu kariery życiowej. Informacja o wynikach – teoretycznie - XII.2016

2. Podobnie jak wyżej (w ramach RPO) na działania związane z włączeniem społeczno zawodowym 56 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w powiecie szczycieńskim, poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji. Realizowane to będzie w formie 4 działań (Szkolenia społecznego, Szkolenia zawodowego, Staży zawodowych, Pośrednictwa pracy), w wymiarze 12-tu miesięcy skierowanych do każdej z dwóch 28 osobowych grup uczestników - bezrobotnych o niskich umiejętnościach i kompetencjach społecznych i zawodowych, które znajdują się w trzeciej grupie (tzw. oddalonych od rynku pracy). MAMY WSTĘPNĄ AKCEPTUJĄCĄ PROJEKT informację o wynikach – prowadzimy tzw. negocjacje co do szczegółów.

Przygotowujemy projekt w ramach PO WER, do złożenia w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.  Celem głównym projektu jest integrowanie młodych, bezrobotnych i biernych zawodowo osób - przede wszystkim z specjalizacją usług gastronomicznych (kucharz, kelner), hotelarstwa i obsługi turystycznej - ze środowiskiem zawodowym, w ramach programu mobilności ponadnarodowej ukierunkowanej na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem tym będzie również wzajemne uczenie się i wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami krajowymi, i partnerem hiszpańskim. Efektem uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku działań projektowych, to przede wszystkim: A. wzmocnienie kompetencji miękkich w fazie przygotowawczej do realizacji staży ponadnarodowych, zmiana poziomu motywacji i postawy z pasywnej na aktywną, w skutecznym odnalezieniu się na rynku pracy; B. wzbogacenie/utrwalenie kompetencji zawodowych i miękkich w wyniku odbytego stażu ponad narodowego. Będzie to realizowane w oparciu o zasady wzajemności, co uwzględniać będziemy w zapisach umowy partnerskiej. Zadeklarujemy tam gotowość pełnienia roli instytucji przyjmującej dla grupy uczestników projektu realizowanego przez partnera ponadnarodowego wymienionego w projekcie.

Przymierzamy się do konkursu ASOS 2017 (działania na rzecz osób 60+. Będziemy wdzięczni za składanie do nas ciekawych propozycji zadań do realizacji