Pro Publico Bono

Aktualności

Czytaj w zakładce „Projekty w realizacji”.

===============================================

Czekamy na rozstrzygnięcie projektów:

- adresowanego do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  w ramach PO WER (spodziewany wynik naboru projektów - X/XI.2017). Celem głównym tego projektu jest integrowanie 64 młodych, bezrobotnych i biernych zawodowo osób - przede wszystkim z specjalizacją usług gastronomicznych (kucharz, kelner), hotelarstwa i obsługi turystycznej - ze środowiskiem zawodowym, w ramach programu mobilności ponadnarodowej.  Między innymi organizować będziemy staże ponad narodowe w Hiszpanii (w Barcelonie);

- adresowanego na szczebel wojewódzki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, na realizację świadczenie takich usług, które wpisują się w pojęcie reintegracji społecznej, w części wspomagające posiadane zawody osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Usługi te będą realizowane poprzez kompleksowe działania zmierzające do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego, rozumianego jako szeroko pojęta profilaktyka, aktywizacja zawodowa i pomoc w osobistym rozwoju poprzez edukację personalną, społeczną, w części zawodową, ułatwiającą osiągnięcie samodzielności ekonomicznej.

Grupą docelową – uczestnikami działań w ramach Klubu Integracji Społecznej (KIS) prowadzonego przez  naszą oreganizację, będą osoby w wieku od 15 do 64 lat, 30 osób podzielonych na dwie 15-to osobowe grupy, w okresie realizacji od I. 2018 do XII.2021r. z 8-miu gmin wiejskich i miejskich powiatu), spośród:

- biernych zawodowo i dotkniętych problemem bezrobocia, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, należące do grup szczególnego ryzyka,                                                                                                                                                                                                                                               - doświadczających przemocy domowej i środowiskowej z uwagi na płeć, bądź inne wyróżniki.