Pro Publico Bono

Aktualności

Pracujemy nad dwoma aplikacjami projektowymi w trybie konkursowym:

1.  W ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo. Planujemy tutaj – w partnerstwie z Stowarzyszeniem Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych działania:

  1. inspirujące lokalną społeczność do  wolontariackiego angażowanie się w różnorodne działania na rzecz grupy osób niepełnosprawnych umysłowo, stwarzania w środowisku społecznym i otoczeniu fizycznym odpowiednich warunków do Ich prawidłowego funkcjonowania.
  2. umożliwiające dorosłym osobom niepełnosprawnym umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym, i ich opiekunom formalno prawnym, podejmowanie różnorodnych działań na własną rzecz, które wzmocnią ich podmiotowość społeczną.

Planowane działania są szczególną formą rehabilitacji:

– psychicznej, skoncentrowanej na psychicznych funkcjach i problemach osoby niepełnosprawnej;

- społecznej, z działaniami zmierzającymi do eliminowania ograniczeń związanych z funkcjonowaniem społecznym osoby niepełnosprawnej.

Wyposażą obydwie grupy beneficjentów w umiejętności konieczne w przestrzeganiu i poszanowaniu praw i autonomii niepełnosprawnych, wpisując się w unijne dyrektywy określane jako European Platform of Self-Advocates – EPSA. Dadzą uczestnikom możliwość pozyskania wiedzy z dziedzin dotychczas im mało znanych i dostępnych. Szczególnie dla osób niepełnosprawnych nawiązania więzi społecznych, i wyrównania szans na uzyskanie społecznie cenionych zasobów - pozycji, prestiżu, współpracy, zaufania do siebie i działań na rzecz innych, większego dostępu do dóbr kultury i czynnej rekreacji.

2.  W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Planujemy tutaj wsparcie 60-ciu młodych (do 29 lat) beneficjentów z grupy NEET z powiatu szczycieńskiego, w powrocie na rynek pracy. Realizowane to będzie w trzy fazowej formule - szkolenia/treningu umiejętności osobistych i społecznych, szkoleń zawodowych, staży zawodowych.  Główne zmiany które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu, to zmiany  na status osób pracujących, bądź mobilnych w poszukiwaniu zatrudnienia. Zarówno w okolicach miejsca zamieszkania, jak również w całym kraju RP i w UE. Nie do przecenienia będzie zmiana wśród uczestników dot.  podejmowania wyzwań rynku pracy, by w sposób trwały nie wrócić do stanu wyjściowego.

Szczególną uwagę zwrócimy na proces rekrutacji, który będzie uwzględniać niwelowanie negatywnych/niechętnych postaw wśród grupy docelowej. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane tylko te osoby, które na tym etapie zostały ocenione jako „przygotowane” do uczestnictwa w kolejnych fazach programu. Przygotowanie o którym mowa, wzmocnione będzie – rzadko docenianym w projektach wsparcia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, istotnym z natury – realizacją tematyki szkolenia/treningu umiejętności osobistych i społecznych. Praktyka wnioskodawcy dowodzi, że ten etap wpływa decydująco na pomyślne (co do rezultatów) wszystkie inne planowane działania szkoleń zawodowych, odbywanych staży, i samodzielności (mobilności) uczestników w odnalezieniu się na rynku pracy.