Historia

Stowarzyszenie Klub Pro Publico Bono zostało zawiązane jesienią w 2002 roku. Jesteśmy organizacją niezależną i apolityczną, utworzoną z inicjatywy osób fizycznych z terenu powiatu szczycieńskiego. Najważniejszym celem naszej - „bez zysku” działalności - jest realizacja zadań wynikających ze statutu, zgodnie z hasłem umieszczonym w nazwie Stowarzyszenia - PRO PUBLICO BONO - DLA DOBRA PUBLICZNEGO

W dniu 07.04.2003r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie, (VII Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), uzyskano wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (Rejestru Stowarzyszeń) pod numerem KRS: 0000157909

Początkowo Stowarzyszenie miało swoją siedzibę w niewielkim lokalu przy ul. Klonowej w Szczytnie. Pod koniec kwietnia 2004 r. organizacja zmieniła adres, przenosząc się do lokalu oddanego w odpłatną dzierżawę przez Starostwo Powiatowe, przy ulicy Lipperta 10, w centralnej części miasta.

Tak było:

Tak jest:

Główne cele stowarzyszenia:

 • kształtowanie w lokalnej społeczności postaw obywatelskich, postaw tolerancji w stosunkach międzyludzkich, solidaryzmu społecznego i wrażliwości na dobro wspólne, zwłaszcza kultury i środowiska naturalnego,
 • inicjowanie działań w kierunku pomocy dzieciom i młodzieży, na rzecz bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałaniu bezrobociu i marginalizacji społecznej obywateli będących w kryzysowej sytuacji materialnej,
 • wszechstronne propagowanie idei członkostwa w Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele porzez:

 • projektowanie wniosków konkursowych o dotacje zewnętrzne i realizacja działań tam zawartych,
 • współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
 • organizowanie spotkań i prelekcji,
 • występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów w sprawach wynikających z zakresu działalności Stowarzyszenia,
 • zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla miasta i powiatu.

 

Wierząc, że prawdziwe demokratyczne społeczeństwo opiera się na harmonijnej współpracy, wszystkim chcącym z nami działać oferujemy szeroko rozumiane partnerstwo, konsultacje oraz wymianę informacji i doświadczeń.

=====================================================================

SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE  ZA  2013 ROK

7 kwietnia 2013 roku rozpoczęliśmy 11 rok funkcjonowania naszej Organizacji, z podstawowymi celami dookreślonymi w statucie jako:

 1. kształtowanie w lokalnej społeczności postaw obywatelskich, postaw tolerancji w stosunkach międzyludzkich, solidaryzmu społecznego i wrażliwości na dobro wspólne, zwłaszcza kultury i środowiska naturalnego,
 2. wszechstronne propagowanie idei członkostwa w Unii Europejskiej, przekładanie na zrozumiały język profitów i zagrożeń stąd płynących,
 3. inicjowanie działań w kierunku pomocy dzieciom i młodzieży, na rzecz bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania bezrobociu i marginalizacji społecznej obywateli będących w kryzysowej sytuacji materialnej.

Dla realizacji tych celów, składaliśmy liczne wnioski o dotacje – bez mała wszystkie na centralny szczebel krajowy. Do grudnia 2012 roku zrealizowaliśmy 12 zwycięskich projektów, wartości 2,28 mln. zł.

W minionym 2013 roku realizowane było 5 projektów:


 1. z dotacją 149.000 zł z MPiPS program FIO – kontynuacja z 2012 roku projektu (do czerwca 2013) "Piątka plus dla 50+"w partnerstwie ze Stowarzyszeniem BLIŻEJ SIEBIE w Szczytnie. W reasumpcji:

- Powstała planowana forma aktywizacji społecznej i integracji międzypokoleniowej dla 45 osób w wieku 50+, z udziałem młodzieży 15-18 lat (9 osób) - Akademia Seniora;

- 45 beneficjentów 50+, realizowało Akademię Seniora, z zajęciami tanecznymi – 17h, spotkania z językiem angielskim – 26h, podstaw obsługi komputera – 32h, nordic walking – 5h, spotkania z ciekawymi ludźmi (z dietetykiem – 4h, z podróżnikiem – 3h, stylistyka i wizaż – 12h, zajęcia teatralne – 30h,- podróżne kulinarne – 16h, świąteczny decoupage – 8h).

Rezultaty - nastąpiły w dostrzegalnym rozmiarze pożądane przełamanie barier hamujących ich dalsze aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Rezultaty powyższe dookreślono w oparciu o przyjętą formułę comiesięcznej obserwacji uczestniczącej w każdej grupie, prowadzonej przez Koordynatora i Moderatorów, analizę list obecności i dzienników zajęć, oraz 2-krotne ankiety opinii. Złożone sprawozdanie końcowe do MPiPS - merytoryczne i finansowe, zostało zaakceptowany przez MPiPS bez zastrzeżeń.

2. Jako partner realizacji – kontynuacja z 2012 roku (do czerwca 2013) - projekt Stowarzyszenia BLIŻEJ SIEBIE w Szczytnie, z dotacją 138.880zł MPiPS w ramach tzw. ASOS (rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych 60+) – „Wiele jeszcze przed nami”. Tematyka projektu zbieżna z wyżej opisanym, z modyfikacjami dot. wieku. Uczestnicy – mieszkańcy miasta Szczytno i gminy wiejskiej Szczytno w liczbie 30 osób. Złożone sprawozdanie końcowe do MPiPS - merytoryczne i finansowe, zostało zaakceptowany przez MPiPS bez zastrzeżeń.

3. Jako partner realizacji Fundacji Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa z Warszawy - projekt „Gramy w Radę…..” wartości 759.650 zł w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko Polskiego Funduszu. Jest to innowacyjny program edukacji i aktywizacji obywatelskiej młodzieży. Realizacja od IX.2012 do IX.2014. Projekt jest kierowany do 300 uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z 30 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z 3 województw - warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Ciążące na nas zadanie obejmuje region Warmińsko Mazurski, realizowane jest przez 2 zatrudnionych ekspertów. Projekt wpisuje się w dwa pola działalności w ramach obszaru edukacji obywatelskiej: A. tworzy narzędzie informatyczne pozwalające na zwiększenie partycypacji obywatelskiej, B. rozwija postawy obywatelskie wśród dzieci i młodzieży, w tym samorządność uczniowską,  angażuje młodzież do pracy na rzecz środowiska lokalnego. Realizacja projektu przebiega bez zakłóceń.

4. projekt innowacyjno testujący wartości 441.540 zł w ramach konkursu MPiPS z EFS POKL - Priorytetu V Dobre rządzenie – działanie 5.4 Rozwój Potencjału Trzeciego Sektora – poddziałanie 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego. Realizacja od I.2012 do VI.2014 w partnerstwie z Starostwem Szczycieńskim i  Fundacją Rozwoju Warmii i Mazur z Iławy. Tyt. projektu „To dla nas wyzwanie”. Główną ideą tego projektu jest powstanie, upowszechnienie i włączenie innowacyjnego rozwiązania (modelu) podnoszącego poziom przygotowania JST i ngo w 15 gminach 6 powiatów województwa Warmińsko Mazurskiego (do końca III 2014) do zaplanowania, zmiany i zbadania efektywności zmiany formy realizacji usług społecznych na wieloletnią kontraktację we współpracy z lokalnymi ngo. Realizacja projektu przebiegała bez zakłóceń – zgodnie z harmonogramem i budżetem.

5. od stycznia 2013 roku do grudnia 2014 projekt w ramach konkursu MPiPS z Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt p.t. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego - wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez: wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych; wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna.   Realizujemy go terenie Gminy Piecki (pow. Mrągowo), w partnerstwie z Gminą Piecki (pow. Mrągowo) i Fundacją Stara Szkoła z siedzibą w Pieckach. Wartość projektu 901.119 zł. Ideą tego projektu, jest wyjście naprzeciw złego perspektywicznie w skutkach pogłębiającego się niżu demograficznego. Chcąc być aktywnym zawodowo, rodzice mogą liczyć na wsparcie własnej rodziny, lub zatrudnić prywatnie opiekunkę. Drugie rozwiązanie jest bardzo trudne ze względu na relatywnie wysokie koszty niani względem możliwych zarobków (woj.warm.-maz. należy do 5 o najniższych płacach w skali kraju). Bardzo często rodzice (głównie matki) decydują się na pozostanie w domu z dzieckiem, gdyż podjęcie pracy przy zatrudnieniu niani jest nieopłacalne finansowo. Cele główne realizacji projektu, to umożliwienie powrotu do pracy w ciągu 21mies. minimum 30 rodzicom  dzieci do lat 3, poprzez uruchomienie i prowadzenie przez ten okres na terenie gminy Piecki sześciu Domowych Punktów Opieki.

Wszystkie zdobyte doświadczenia w minionych latach, wskazują na potrzebę perspektywicznego wybiegania na kilka lat „do przodu”, zwłaszcza ze perspektywa sięgania po grantowe środki unijne, będzie ograniczona przerwą wdrażania nowej perspektywy budżetowej. Stąd też złożyliśmy kolejne aplikacje projektowe, gdzie   Od lutego 2014 realizujemy projekt w ramach EFS POKL Priorytet VII- Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii, Poddziełanie 7.2.1- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, projekt partnerski. Partnerami są jednostki samorządowe- GOPS- Świętajno, Rozogi i Szczytno oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Klon i okolic. Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej i społecznej osób w wieku 15-30 lat zamieszkujących tereny gminy Szczytno, Świętajno i Rozogi. Uczestnicy zostaną objęci wsparciem doradców zawodowych, psychologów, skorzystają ze szkoleń zawodowych oraz animacji społecznej w formie warsztatów, wyjazdów do kina, teatru, muzeum itp.

Złożyliśmy wniosek/projekt adresowany do The Velux Foundations w Danii (rozstrzygnięcie/wyniki spodziewane w X/XI/2014) z: A.  działaniami skierowanymi do grupy dzieci szkół podstawowych (inspiracji w kierunku zdobywania wiedzy), B. działaniami na rzecz młodzieży ostatnich klas gimnazjum z tematyką profilaktyki aspołecznej,  C.  utworzenia klubów dla młodzieży integrujących społecznie (z zajęciami pro aktywności edukacyjno zawodowej),  D.  działaniami  dot. rodziny (integracji i wzmocnienie więzi emocjonalnych, oraz  rozwój umiejętności społecznych i wychowawczych),  E.  działaniami skierowanymi do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów powiatu (form i metod walki z postawami agresji i językiem nienawiści wśród dzieci i młodzieży).

Złożyliśmy wniosek/projekt adresowany na poziom brukselski w ramach programu EUROPE  FOR  CITIZENS – komponent Pamięć Europejska. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – sierpień 2014.

Do projektu zaprosiliśmy 3 Partnerów: - Stowarzyszenie Twórców Warmii i Mazur z Olsztyna - Anyksciai women employment and information Centre z Litwy - Freundeskreis Szczytno – Herten z Niemiec

Treści projektu realizują ważne – głównie dla młodego pokolenia – zadanie wzbudzenia refleksji nad przyczynami i skutkami zarówno bolesnej, jak i chwalebnej historii państw Europy, inspirują  do zadawanie sobie pytań, w tym krytycznego odnoszenia się do własnej spuścizny. Projekt odnosi się do wspólnej pamięci europejskiej, i faktycznej, aczkolwiek dość jeszcze kruchej, wagi pojednania jakie nastąpiło, chociażby pomiędzy przedstawicielami wielu państw m. in. Francji i Niemiec, Polski, Niemiec i Ukrainy. Istotą projektu jest ambitne zadanie porównawczego systemu nauczania o przeszłości – przede wszystkim w krajach będących parterami projektu - o ustrojach i procesach, które dziejąc się na przestrzeni wieków wpływały na bieg zdarzeń, kształtując obecną rzeczywistość. Poprzez odsłanianie czarnych kart wspólnej historii naszego kontynentu, takich  jak prześladowania na tle religijnym, narodowym, etnicznym, kulturowym – z apogeum w postaci reżimów totalitarnych (nazizmu i stalinizmu) - przyczynimy się do pogłębienia świadomości pozwalającej cieszyć się z jedności i wolności, jaką daje nam przynależność do Unii Europejskiej. Planowane treści projektu wnosić będą istotny wkład wiedzy i zrozumienia, przyczyniając się do budowy tożsamości i postaw proeuropejskich, w zgodzie z prawdą historyczną, głównie wśród młodzieży. W procesie pielęgnowania pamięci uzupełnią wiedzę podręcznikową historią rodziny, narodu i państwa, opowiadaną przez ludzi, jako "oral history", czyli tzw. historią mówioną, ukazującą co tak naprawdę obywatele myślą, mówią i wiedzą na dany temat. Wszystkie działania realizowane będą u nas w Szczytnie – aczkolwiek nie koniecznie. Każdy z Partnerów z tytułu swojej wiedzy i zasobów ludzkich którymi dysponuje, obejmuje zadania: Tematykę 100-lecia I Wojny Światowej – to zadanie dla Stow. Twórców Warmii i Mazur, który realizować go będzie w środowisku młodzieżowym, w innowacyjnej formule nauki poprzez zabawę, poprzez specjalnie utworzone Questing,i -  wpisujące się w pamięć europejską o tych wydarzeniach. Questy są atrakcyjne pod kątem narracji, gdzie uczestnik łatwiej zapamiętuje daty faktów historycznych, przyczyny i skutki, zmusza do refleksji w odniesieniu do dzisiejszych czasów jak się zachować, by podobne zdarzenia nigdy się nie powtórzyły.                                                                                                                            Tematykę 25-lecia obalenia muru berlińskiego – zadanie do realizacji przez Stow. HERTEN-Szczytno, którego członkowie najbliżej współuczestniczyli w tych wydarzeniach. Opowiadana będzie jako "oral history" na organizowanych debatach i seminariach tematycznych przez uczestników, którzy byli „tam obok”, ukażą co tak Oni myślą, i wiedzą na ten temat. Zdarzenia te będą wzbogacone o prezentacje multimedialne tworzone na tę okoliczność, jak i podobnego typu materiały pozyskane z instytutów historycznych z Niemiec.

Temat 10-lecia rozszerzenia UE do krajów Europy Środkowej i Wschodniej – to zadanie dla pozostałych dwóch partnerów. Przewidywane są tutaj seminaria i debaty, z audiowizualnymi prezentacjami zdarzeń poprzedzających sam akces, przebieg referendów, osiągnięcia minionego 10-lecia.

======================================================================================

SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE  ZA  2014 ROK
WALNE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA KLUB PRO PUBLICO BONO - 17 CZERWIEC 2015

7 kwietnia 2014 roku zamknęliśmy 10 lat funkcjonowania Organizacji, z podstawowymi celami dookreślonymi w statucie. Dla realizacji tych celów, składaliśmy liczne wnioski o dotacje – bez mała wszystkie na centralny szczebel krajowy. Do grudnia 2014 roku zrealizowaliśmy 18 projektów, wartości 5,3 mln. zł.
Ostatnie Walne Zgromadzenie postawiło Zarządowi zadanie dołożenie wszelkich starań, by z realizacji działań merytorycznych w 2014 roku zlikwidować ciążące zobowiązania finansowe, i stworzyć mocne podstawy stabilizacji ekonomicznej na kolejne lata działalności. Zadanie to wykonano pomyślnie – po raz pierwszy od 10 lat zamykamy go dodatnim saldem bilansowym. Bilans za 2014 rok - przychody 1.154.417,78 zł. - w tym przychody z działalności statutowej (składki, darowizny) 24.177 zł. Wynik finansowy 51.836,14 zł.
W minionym 2014 roku realizowano 5 projektów (w tym będące kontynuacją z lat wcześniejszych):
Jako partner realizacji Fundacji Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa z Warszawy - projekt „Gramy w Radę…..” wartości 760 tys. zł w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko Polskiego Funduszu. Był to innowacyjny program edukacji i aktywizacji obywatelskiej młodzieży, realizowany od IX.2012 do IX.2014. Projekt kierowany do 300 uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z 30 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z 3 województw - warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Ciążące na nas zadanie obejmowało region Warmińsko Mazurski, realizowane było przez 2 zatrudnionych ekspertów. Projekt wpisywał się w dwa pola działalności w ramach obszaru edukacji obywatelskiej: A. tworzył narzędzie informatyczne pozwalające na zwiększenie partycypacji obywatelskiej, B. rozwijał postawy obywatelskie wśród dzieci i młodzieży, w tym samorządność uczniowską,  angażując młodzież do pracy na rzecz środowiska lokalnego.
od stycznia 2013 roku do grudnia 2014 projekt w ramach konkursu MPiPS z Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt p.t. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego - wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez: wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych; wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna.   Realizowaliśmy go terenie Gminy Piecki (pow. Mrągowo), w partnerstwie z Gminą Piecki (pow. Mrągowo) i Fundacją Stara Szkoła z siedzibą w Pieckach. Wartość projektu 901,2 tys. zł. Ideą tego projektu, jest wyjście naprzeciw złego perspektywicznie w skutkach pogłębiającego się niżu demograficznego. Cele główne realizacji projektu, to umożliwienie powrotu do pracy w ciągu 21mies. minimum 30 rodzicom  dzieci do lat 3, poprzez uruchomienie i prowadzenie przez ten okres na terenie gminy Piecki sześciu Domowych Punktów Opieki.
od IX.2013 do V.2014 realizowaliśmy projekt „Fallen Hopes. Nadzieje, które słowem na papier upadają” – w ramach ERASMS+ Programu Młodież w Działaniu. Projekt wartości 5.400 eur. Realizatorem byłan 9-cio osobowa grupa młodzieży licealnej, zachęcajaca rówieśników z lokalnej szkoły tworzenia słów i obrazów – przelewania ich na papier – jako drogi radzenia sobie  w różnych trudnych sytuacjach. Prowadzono stronę internetową otwartą dla młodzieży, z międzykulturowym wątkiem. Prowadzono warsztaty literackie, wydawano kwartalne ilustrowane czasopismo.
Realizowaliśmy od X do XII.2014 w ramach konkursu Powiatowego Urzędu Pracy, powierzone zadanie do wykonania – „Trening umiejętności osobistych i społecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)", realizowany w 5 gminach powiatu
Podobnie od I.2014 projekt w ramach EFS POKL Priorytet VII- Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii, Poddziałanie 7.2.1- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, projekt partnerski wartości 993,5 tys. zł., realizacja do VI.2015. Partnerami są jednostki samorządowe- GOPS- Świętajno, Rozogi i Szczytno. Projekt dotyczy aktywizacji zawodowej i społecznej osób w wieku 15-30 lat zamieszkujących tereny gminy Szczytno, Świętajno i Rozogi. Uczestnicy zostaną objęci wsparciem doradców zawodowych, psychologów, skorzystają ze szkoleń zawodowych oraz animacji społecznej w formie warsztatów, wyjazdów do kina, teatru, muzeum itp

=================================================================================

ROK 2015 i 2016

To były bardzo trudne, przełomowe dla nas lata pod względem finansowym z uwagi na zamknięty cykl dotacji z programów UE, i otwarcie nowego na lata 2015/20. Zamykamy te lata ujemnym bilansem, mimo:

-  kontynuacji projektu z 2014 roku w ramach EFS POKL Priorytet VII- Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii, Poddziałanie 7.2.1- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zakończony w V.2015r, z pozytywną oceną grantodawcy - Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

-  zrealizowanych 2 projektów konkursowych - PUP w Szczytnie i Nidzicy powierzone jako zadanie do wykonania – „Trening umiejętności osobistych i społecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)" w 9 gminach tych powiatów.

W grudniu 2016 zatwierdzono nasz pierwszy, znaczący dwuletni projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada real. celu, którym jest włączenie społ. zawod. 56 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wyklucz. społ. w powiecie szczycieńskim, poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji osobistej.
Realizowane to będzie w formie 4 działań (Szkolenia społ., Szkolenia zawod., Staży zawod., Pośrednictwa pracy), w wymiarze 12-tu mies. skierowanych do każdej z dwóch 28 osob. grup uczestników - bezrobotnych o niskich umiejętnościach i kompetencjach społeczno zawodowych, które znajdują się w trzeciej grupie (tzw. oddalonych od rynku pracy), spełniających dod. min. 2 przesłanki spośród:
- korzystających ze świadczeń pom. społ.;
- z programu POPŻ;
- kwalifikowane do III profilu tej pomocy.
W stosunku do nich realizowane będą szkolenia i trening umiejętności osobistych, szkolenia zawodowe w kierunkach odpowiadających zapotrzebowaniu lokalnego i regionalnego rynku pracy, staże zawodowe, pośrednictwo pracy.