Struktura organizacyjna

Forma prawna: Stowarzyszenie

Członkostwo: Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne spełniające między innymi kryteria wykształcenia i poziomu empatii, dla których DOBRO PUBLICZNE jest podstawowym principium. Osoby te muszą uzyskać rekomendację 2 członków wprowadzających i być akceptowane przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

Władze:

Stowarzyszenie składa się - wg. stanu na V.2013 z 20 członków zwyczajnych.

Zarząd - aktualnie - reprezentowany przez Przewodniczącego Edwarda Stefana Kiepurskiego, Skarbnika Danutę Stefanowicz, V-ce Przewodniczącą Jolantę Magierowską, V-ce Przewodniczącego Tadeusza Gończa, Sekretarza Bogusława Palmowskiego.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, bezwzględną większością głosów.

Stowarzyszenie zatrudnia na etatach (na zawite okresy) zmienną liczbę pracowników, do realizacji projektów z dotacjami.