Projekty zrealizowane

TYTUŁ PROJEKTU

ŹRODŁO FINANSOWANIA nazwa programu, tematyka

WARTOŚĆ

OKRES REALIZACJI

AM3S – Anty-marginalizacja Szczytno Solidarne Społecznie

PARP - Program PHARE 2002. Działania na rzecz długotrwale bezrobotnych

58.035 eur

IV.2004 – I.2005

AMS – Aktywna Młodzież Szczycieńska

PARP - Program PHARE 2002. Jak wyżej – „świeżych” absolwentów szkół zawodowych poszukujących pracy

100.627 eur

XI.2004 – IX.2005

Wszystko jest jeszcze przed tobą

MPiPS - Program SPO RZL.  Działania edukacyjne w zakresie umiejętności poruszania się na rynku pracy, kursy i szkolenia w nowych zawodach, zwiększających szansę zatrudnienia.

1.024.000 zł

IV.2006 – II.2008

Patrz Przed siebie

Kompania Piwowarska SA - Program „Warto być za”. Bezpośrednia pomoc rzeczowa (żywność, ubrania) dla najuboższych,  podobnie dla dzieci i młodzieży w Szkole nr 3 w Szczytnie.

250.000 zł

I – IX.2007

Budowanie potencjału dla zrównoważonego rozwoju miasta Szczytno

ECORYS Polska Sp. z o.o. - Program FKP MFEOG oraz NMF na lata 2004-2009 – opracowania techniczne placów zabaw dla dzieci w gminach powiatu.

38.300 zł

III – VI.2007

Dobra praktyka drogą do sukcesu

Fundacja Fundusz Współpracy - Program „PIW-EQUAL Upowszechnienie dobrych praktyk na obszarach wiejskich

95.520 zł

I – IV.2008

Musimy się uczyć

MPiPS - Program FIO 2008, z nauką liderów organizacji pozarządowych dot. umiejętności tworzenia wniosków konkursowych o dotacje

49.000

V – XII.2008

Szansa

MPiPS - Program FIO 2009 z treściami jak wyżej

79.361

V – XII.2009

Lecą Żurawie

WUP w Olsztynie - Program EFS POKL. Działania motywująco szkoleniowe dla grupy kobiet z post pegeerowskiej wsi Popowa Wola

49.000

VII – IX.2009

Jutro nas wszystkich

MPiPS - Program – Konkurs inicjatyw pozarządowych – wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy w wieku 45+

37.500

IX – XII.2010

Wykorzystajmy szansę

PPOW - Program Integracji Społecznej. Działania inspirujące skierowane do liderów org. pozarz. i urzędników Gminy Dźwierzuty, do pełnej merytorycznej współpracy pro bono.

28.000

VI – VIII.2010

Jedno prawo dla wszystkich

MPiPS - program FIO 2011/12 - działania dot. poradnictwa prawno obywatelskiego

163.215 V.2011 - XII.2012
Piątka + dla 50+ MPiPS -program FIO 2012/13  dziania dla osób w wieku 50+ wsperające Ich poczucie wartości 161.200 VI.2012 - IV.2013
To dla nas wyzwanie MPiPS - program EFS POKL - Priorytet V Dobre Rządzenie - budowa relacji JST/NGO 441.539 I.2013 - III.2014
Gramy w Radę........ Jako partner realizacji Fundacji Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa z Warszawy   -Grant Blokowy Szwajcarsko Polskiego Funduszu. Realizacja i upowszechnienie innowacyjnego programu edukacji i aktywizacji obywatelskiej młodzieży na obszarach o najniższym w Polsce poziomie rozwoju kapitału społecznego. 759.650

IX.2012 - IX.2014

Domowe punkty opieki dla najmłodszych mieszkańców gminy Piecki MPiPS w ramach EFS – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - nr DWF_1.5_1_2012 pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego - wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. 901.119 I.2013 – XII.2014
Bierny mniej niż mierny

zadanie powierzone w trybie konkursowym przez PUP w Szczytnie w 2014 roku – „Trening umiejętności osobistych i społecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)" realizowane w 5 gminach powiatu

33.600 X-XII.2014
Aktywni

W ramach programu ERASMUS+ projekt „Młodzież w działaniu”,  projekt promujący obywatelstwo europejskie, poczucie solidarności i tolerancji, wzmacniający spójność społeczną w UE

5.400 eur IX.2013 - V.2014
Szansa dla Ciebie

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1  - z działaniami podnoszącymi aktywność społeczno-zawodową u 60 osób w wieku 15-30 lat, niepracujących, korzystających z pomocy GOPS z terenu gmin wiejskich Szczytno, Świętajno, Rozogi.

993.500 I.2014 - VI.2015
Czas na aktywność

zadanie powierzone w trybie konkursowym przez PUP w Szczytnie i PUP w Nidzicy w 2015 roku – „Trening umiejętności osobistych i społecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)" realizowane w 8 gminach powiatów

78.200 VII - XII.2015
Być i mieć RPO Warmia Mazury - włączenie społ. zawod. 56 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wyklucz. społ. w powiecie, poprzez poprawę i wzmocnienie ich syt. osob. Projekt
realizowany w formie 4 działań (szkol. społ., szkol. zawod., staży zawod., pśrednictwa pracy), w wymiarze
12-tu mies. skierowanych do każdej z dwóch 28 osob. grup uczestn.
998.694 II.2017 - I.2019