Projekty w realizacji

Projekt „Myślę, działam!” - szczegóły co do dat:

OBECNIE - ośmioosobowa grupa 6-ta przebywa już (od 9 lutego 2019 do 12 kwietnia 2019) na stażu w Barcelonie w hotelach SERHS Rivoli Rambla - La Rambla 128,  SERHS Carlit - Diputación 383 Eixample, Gran Havana - Gran Via de les Corts Catalanes 647.

Ośmioosobowa grupa 7-ma odbywa szkolenie przygotowawcze (kulturowe dot. kraju i miejsca odbywania stażu, posługiwania się językiem hiszpańskim w stopniu podstawowym) w dni robocze w godzinach 9-14, w lokalu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczytnie ul. Chrobrego 2

NASTĘPNA ośmioosobowa grupa 8-ma:

-       Rekrutacja – termin realizacji do 1-ego maja 2019 w biurze projektu w Szczytnie ul. Lipperta 10, codz. w dni robocze w godz. 7 - 15

-     Szkolenie przygotowawcze (kulturowe dot. kraju i miejsca odbywania stażu, posługiwania się językiem hiszpańskim w stopniu podstawowym). Termin realizacji kwiecień/maj 2019 w dni robocze w godzinach 9-14, w lokalu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczytnie ul. Chrobrego 2

Pobyt grup uczestników za granicą - realizacja dwumiesięcznego stażu zawodowego po zakończeniu szkoleń przygotowawczych, w dni robocze od godz. 8 do 16. Rodzaj wsparcia – realizacja Indywidualnych Programów Mobilności Ponadnarodowej. Pomoc w sytuacjach trudnych (problemowych) zapewnia drogą tlf mentor krajowy, i podobnie mentor hiszpański telefonicznie lub osobiście, w godzinach wg potrzeb. Instytucja wysyłająca – Stowarzyszenie Klub Pro Publico Bono w Szczytnie. Instytucja przyjmująca - IES Consulting Expat Intern S.L w Barcelonie. Planowane miejsce realizacji stażu hotele w BarcelonieSant Joan Despi, Gran Havana, Serhs Rivoli Rambla. Zakwaterowanie w pobliżu odbywanego stażu, w apartamentach średniej klasy europejskiej (pokoje 1-2 osobowe, z klimatyzacją, z wyposażonym zapleczem gospodarczym

Jednomiesięczna aktywizacja uczestników wszystkich grup uczestników po powrocie do kraju, z efektywnym wykorzystaniem sieci współpracy, jako doradztwo w zakresie tworzenia CV, listów motywacyjno intencyjnych, form i metod samodzielnego, czynnego poszukiwania zatrudnienia (w tym na nauce poruszania się na funkcjonujących portalach rynku pracy, umiejętności osobistych prezentacji na spotkaniach z pracodawcą itp.)  w godzinach i miejscu do roboczego ustalenia z uczestnikiem

==========================================================================================

Projekt „Moja decyzja, mój wybór”

Okres realizacji VIII.2017 – VII.2021. Realizator – Stowarzyszenie Klub Pro Publico Bono w Szczytnie. Partner – Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie. Grupą docelową jest/są 60 pełnosprawnych i 12 niepełnosprawnych (w stopniu lekkim i umiarkowanym), bezrobotnych i biernych zawodowo, w wieku 18-64 lat.

Projekt zakłada realizację celu, którym jest włączenie społeczno zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w powiecie szczycieńskim, poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji osobistej.

Realizowane to będzie w formie 4 działań - szkolenia społecznego, szkolenia zawodowego, staży zawodowych, pośrednictwa pracy, w corocznym wymiarze łącznym 12-tu mies. skierowanych do każdej 18-to osobowej grupy uczestników - bezrobotnych o niskich umiejętnościach i kompetencjach społecznych i zawodowych, które znajdują się w trzeciej grupie (tzw. oddalonych od rynku pracy), spełniających dodatkowo min. 2 przesłanki spośród:

- korzystających ze świadczeń pomocy społecznej;

- z programu POPŻ;

- kwalifikowane do III profilu tej pomocy.

SZKOLENIE SPOŁECZNE

Interaktywny trening w wymiarze 40 godzin, we wrześniu. Tematyka - Autoprezentacja 12h, Radzenie sobie ze stresem 8h, Trening asertywności 12h Zarządzanie czasem 4h, Networking – budowanie sieci relacji 4h. Zajęcia odbywać się będą w Szczytnie, w wynajętych salach z infrastrukturą. W kosztach tego zadania przewidziano wydatki na zwrot kosztów dojazdu uczestników, catering, i materiały.

SZKOLENIE ZAWODOWE

Szkolenia realizowane będą przez okres 2 miesięcy (październik-listopad) w Szczytnie. Każdy z uczestników wybierze jeden kierunek szkolenia zawodowego spośród proponowanych:

W ROKU 2017

1.   skumulowane w jednym bloku jako opiekun dzieci i osób starszych (150h – w tym teoria 50h,  praktyka 100h – 6                                                                  2.  rachunkowość/księgowość  (150h – w tym teoria 30h, praktyka 120h) - 6 osób                                                                                                                3.  kosmetyczka (150h - w tym teoria 30h, praktyka 120h - 6 osób

W ROKU 2018

1. Kucharz (50h teor. prakt. 100h) 6 osób,

2. Stylizacja paznokci (30h teoria, 120h praktyka) 6 osób,

3. Fryzjer (50h teor. prakt. 100h) - 6 osób

W ROKU 2019

1. Masażysta (30h teoria, 120h praktyka) 6 osób,

2. skumulowane w jednym bloku jako obsługa handlowa - obsługa klienta (technik sprzedaży, obsługa kasy fiskalnej (50h teor. prakt. 100h) - 6 osób,

3. skumulowane w jednym bloku jako opiekun starszych osób i dzieci (120h teor., 30 prakt.) – 6 osób

W ROKU 2020

1. Kucharz (50h teor. prakt. 100h) 6 osób

2. skumulowane w jednym bloku jako obsługa handlowa - obsługa klienta (technik sprzedaży, obsługa kasy fiskalnej (50h teor. prakt. 100h) - 6 osób,

3. Kosmetyczka (30h teoria, 120h praktyka) 6 osób

W kosztach tego zadania przewidziano dwumiesięczne wydatki w postaci stypendium dla uczestników (w tym ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego), zwrot kosztów dojazdu uczestnikom na szkolenia, catering dla uczestników, badania lekarskie.

STAŻE  ZAWODOWE

Miejsce - lokalni przedsiębiorcy i instytucje. Okres 6 miesięcy w okresie grudzień, styczeń-maj, max 8h/dobę i 40h/tydzień).

- miejsca staży dobrane będą adekwatnie do potrzeb uczestników;

- pracodawcy będą wiarygodni, cieszący się dobrą opinią w środowisku lokalnym;

- prawa i obowiązki uczestnika podczas realizacji stażu, a także zasady współpracy z pracodawcą zostaną uzgodnione, będą zrozumiałe dla uczestnika i pracodawcy;

- uczestnik będzie miał zapewnione miejsce do wykonywania obowiązków, spełniające standardy bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomiczne, o takim samym standardzie jak miejsce pracy innych pracowników pracodawcy;

- pracodawca zapewni stanowiska pracy dla uczestnika, wyposażone w narzędzia niezbędne do wywiązania się z obowiązków.

Z wybranymi pracodawcami sporządzona będzie trójstronna umowa pracodawca/stażysta/realizator projektu. W umowie zawarte będą szczegóły praw i obowiązków pracodawcy, stażysty, i realizatora projektu. Umowa zawierać będzie podstawowe warunki przebiegu stażu, w tym cele edukacyjne, okres trwania stażu, wysokość przewidywanego stypendium dla uczestnika, miejsce wykonywania prac, zakres obowiązków oraz dane opiekuna stażu ze strony pracodawcy.

Zadania w ramach stażu będą wykonywane zgodnie z programem przygotowanym przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z realizatorem projektu, przedkładanym do podpisu przez stażystę. Program stażu będzie opracowany w miarę indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Stażysta wykonywać będzie swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna, wyznaczonego przez instytucję/zakład pracy, na etapie przygotowań do realizacji programu stażu. Opiekun wprowadzi stażystę w zakres obowiązków, zapozna z zasadami i procedurami obowiązującymi w zakładzie, w którym odbywa staż zawodowy. Monitorować będzie realizację zakresu obowiązków i celów edukacyjno zawodowych. Udzielać będzie na bieżąco informacje zwrotne stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań. Na jednego opiekuna stażu przypadać będzie max 3-4 stażystów. Niezależnie od powyższego, realizator projektu zapewni ze swojej strony opiekę Asystenta Koordynatora projektu, który utrzymywać będzie stały kontakt z opiekunem pracodawcy, sporządzać będzie na bieżąco notatki służbowe co do prawidłowości przebiegu stażu. W sytuacji wystąpienia problemów, podejmować/reagować będzie natychmiastowo, by niwelować przyczynę i skutek.

POŚREDNICTWO PRACY

Realizator tego zadania - Powiatowy Urząd Pracy - w okresie dwóch miesięcy (czerwiec/lipiec), w oparciu o umiejętności zawodowe zdobywane przez uczestników w ramach szkoleń i staży, będzie:

- inicjował i organizował spotkania uczestników projektu z pracodawcami;

- pozyskiwał oferty pracy w ramach posiadanych kontaktów;

- informował na bieżąco o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;

- informował uczestników o ich prawach i obowiązkach w zakresie prawa pracy;

- znajdzie zatrudnienie (głównie na lokalnym rynku pracy) dla większości uczestników.

Powyższe zadania realizować będzie w formie spotkań indywidualnych w swoim biurze w Szczytnie (siedzibie).

=======================================================================================